Vedtekter m.m.

-------------------------------------------------

Gårds- og bruksnummer: Oslo 0301-216/43

-------------------------------------------------

VEDTEKTER FOR A/S FRICHSGATE 2.

Vedtatt på generalforsamling den 28.04.2005.

§ 5, 8, 9 og 20 endret på generalforsamling den 14.04.2008.

§ 5, 11 og 12 endret på generalforsamling den 05.03.2013.

§ 20 lagt til på ekstraordinær generalforsamling den 25.06.2015.

Tidl. § 20 renummerert til 21 den 10.08.2015.

§ 11 endret på generalforsamling den 20.03.2017

1. SELSKAPETS FIRMA

Selskapets firma er AS Frichsgate 2. Selskapet skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

2. FORRETNINGSKONTOR

Selskapet forretningskontor er i Oslo.

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET

Selskapets formål er å drive eiendommen Frichsgate 2, gnr.216 bnr.43 i Oslo.

Selskapet er et boligaksjeselskap.

4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er kr 120.000 fordelt på 240 aksjer à kr.500.

5. STYRET

Selskapet ledes av et styre på 3 styremedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år om gangen. Annet hvert år trer henholdsvis ett og to av styremedlemmene ut. I tillegg velges det 2 varamedlemmer. Varamedlemmene velges for 1 år om gangen. Varamedlemmene fungerer også som valgkomite.

Både styremedlemmene og varamedlem kan gjenvelges. Til styre- og varamedlemmer må kun velges fortrinnsvis aksjonærer eller deres husstandsmedlemmer. Styret velger selv sin leder. Styret ansetter forretningsfører og andre

som kan bistå med selskapets drift og fastsetter deres godtgjørelse.

Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes.

Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles.

På generalforsamlingen har hver aksje 1-en-stemme. Aksjonærene kan møte personlig eller ved fullmektig som har

skriftlig fullmakt.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.

- Valg av styret.

- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Med de unntak som følger av lov eller vedtekter, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall (simpelt flertall).

Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

Det kreves tilslutning fra 2/3 av de avgitte stemmene i generalforsamlingen for følgende saker:

- Forandring av selskapets vedtekter.

- Ombygge /rehabilitere, påbygge, selge eller kjøpe fast eiendom eller på annen vesentlig måte endre bebyggelsen

eller tomten.

7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når det til behandling av bestemt angitte emner kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen.

8. EIERSKIFTER OG AKSJEEIERS BRUK

En bestemt leilighet i selskapet kan overdras sammen med de aksjer som er knyttet til denne bestemte enheten.

Selskapet har til sammen 24 leiligheter. Enhver overdragelse av aksjene til beboelsesleilighetene kan bare skje til

fysiske personer.

Ny erverver skal straks sende melding til selskapets styre om foreliggende eierskifte.

Alle overdragelser skal godkjennes av selskapets styre. Styrets godkjennelse er betinget av at forfalte

felleskostnader og vedlikeholdsutgifter er betalt. Godkjennelse kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det.

Aksjeeieren skal behandle boligen og fellesarealene på en god måte, og bruken må ikke på urimelig eller unødvendig

vis være til skade eller ulempe for de andre aksjonærene. Bygningen har tre hovedinnganger for adkomster til leilighetene, og bakganger/ nødutganger for tilgang til lofts- og kjellerboder. Av hensyn til brannforskrifter er det forbudt å hensette eiendeler i både hovedoppgangene, bakgangene og andre fellesrom i selskapet.

Leilighetene kan ikke uten styrets samtykke brukes til annet enn det reguleringen tilsier.

Med godkjennelse fra styret kan en aksjeeier gjennomføre nødvendige tiltak på eiendommen som trengs på grunn av funksjonshemming hos bruker. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

9. FELLESKOSTNADER OG PANTERETT

Felleskostnader er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet.

Utgifter som klart er like uansett leilighetenes størrelse fordeles likt mellom aksjeeierne (for eksempel ringeklokker,

kabel-tv, stigeledninger og lignende).

De andre felleskostnadene fordeles mellom aksjeeierne i henhold til eksisterende fordelingsnøkkel, med mindre

annet gyldig vedtas med samtykke fra de aksjeeierne det angår.Fordelingen skal justeres dersom det oppstår forhold som ellers fører til vesentlig endring av grunnlaget for fordelingen. Når særlige grunner taler for det, skal visse kostnader fordeles etter nytten for den enkelte aksje, eller etter forbruk.

De månedlige andeler av felleskostnadene må innbetales til selskapet v/forretningsfører den 1. i hver måned. Ved

unnlatelse av dette kan det ilegges den enkelte aksjeeier et purretillegg på den månedlige andel av fellesutgiftene.

Ved for sen innbetaling av fellesutgiftene kan forsinkelsesrente (morarente) innkreves.

Selskapet har lovbestemt panterett i aksjen med prioritet foran alle andre heftelser for krav om felleskostnader og

andre krav som følger av selskapsforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som svarer til to ganger

folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. Pantekravet foreldes

to år etter at det skulle vært betalt, og dersom dekningen ikke blir gjennomført uten unødig opphold.

10. FORKJØPSRETT

De andre aksjonærene har ingen forkjøpsrett ved salg/overdragelse av aksjer, jf. aksjelovens

§§ 4-15 (3) og 4-19 (1).

11. UTLEIE

Søknad om utleie skal sendes til forretningsfører for registrering.

Styret skal godkjenne hel eller delvis utleie/utlån av den enkelte leilighet.

Med godkjennelse fra styret kan den enkelte aksjonær overlate bruken av leiligheten til andre for opp til tre år, dersom aksjonæren selv har bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene.

I spesielle situasjoner kan styret gi dispensasjon.

Det er en forutsetning ved utleie at husordensreglene blir overholdt.

Ved mislighold bortfaller utleietillatelse med øyeblikkelig virkning.

12. BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER

Ingen leieboer har rett til å foreta bygningsmessige endringer, inne i leilighetene, uten styrets skriftlige godkjennelse. Eventuell flytting eller oppsetting av lettvegger kan påregnes godkjent.

Det innvendige vedlikehold, fornyelse og påkostninger i den enkelte leilighet er den enkelte aksjonærs ansvar.

Vedlikeholds- og fornyelsesansvaret omfatter bl.a følgende:

- Vann- og avløpsledninger fra og med boligens forgreningspunkt inn til boligen.

- Elektriske ledninger fra og med boligens sikringsboks.

- Inngangdøren, til den enkelte bolig, både innvendige og utvendige del.

- Alle boligens vinduer, ut- og innside.

- Den aksjonær som har balkong (gjelder ikke brannbalkong) har fullt ansvar for vedlikehold av balkongen,

også husveggen innenfor balkongen og balkongens feste i bygningskroppen. Aksjonæren bør sørge for at

balkongen er inkludert i sin egen hjemforsikring. Styret har tilsynsansvar og kan pålegge aksjonæren vedlikehold

av balkongen. Kostnadene for vedlikeholdet skal betales av aksjonæren.

13. UTBYTTE

Selskapet utbetaler ikke utbytte.

14. HUSORDENSREGLER

Beboerne plikter å følge de husordensreglene som til enhver tid er fastsatt, og er innforstått med at gjentatte brudd på

disse anses som vesentlig mislighold av leietakerens forpliktelser overfor selskapet.

15. SKADESAKER - EGENANDEL FORSIKRING

Hvis det oppstår en forsikringsskade, fra en av leilighetene, og boligaksjeselskapets forsikring benyttes skal aksjonæren betale forsikringens egenandel og eventuelle andre kostnader som påføres boligselskapet grunnet bruk av forsikringen.

Hvis det oppstår skader / følgeskader, fra en leilighet, og dette ikke er en forsikringsskade, er denne aksjonæren

ansvarlig for skadeutbedringer for den/de skader som er oppstått, også utenfor sin leilighet.

18. EIERSKIFTE

I tilknytning til eierskifte i selskapet betaler kjøper et eierskiftegebyr til forretningsfører.

19. VEDLIKEHOLDSFOND

Selskapet kan opparbeide et vedlikeholdsfond. Generalforsamlingen fastsetter hvilket beløp som skal innbetales.

20. VIDEO-/KAMERAOVERVÅKING

Aksjeselskapet har godkjent installering av video- og kameraovervåking av aksjeselskapets fellesarealer og kjellerområde. Videoovervåkingen må være registrert hos Datatilsynet, og skal være i henhold til deres retningslinjer.

21. For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning og borettslovsgivning som gjelder for boligaksjeselskaper.

-------------------------------------------------

Opplysninger i Brønnøysundregistret: https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=934578910