Husordensregler

HUSORDENSREGLER for aksjeboligselskapet AS Frichsgate 2

Vedtatt på generalforsamling 14. mars 2011, endringer vedtatt på generalforsamling 5. mars 2013

Et aksjeboligselskap utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Aksjeeierne er ansvarlige for at selskapet beholder eller øker sin verdi som bolig/hjem og som eiendom.

Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt med hverandre og ikke stiller større krav til andre enn til seg selv.

§ 1 Husordensreglene

 • Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen boligselskapet og mellom naboer, i tillegg til å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr, samt å bevare et enhetlig preg i eiendommen.

 • Vis nødvendig hensyn overfor de øvrige som bor eller oppholder seg i bygget. Det bør være i alles interesse at vi får et godt fellesskap og bomiljø.

 • Generalforsamlingen vedtar endringer i husordensreglene.

§ 2 Ro

 • Leilighetsbeboer plikter å sørge for ro og orden i og utenfor boligen. Gjelder også balkonger og bakgård.

 • Det må tas tilbørlig hensyn til det alminnelige behov for hvile og søvn ettermiddag og aften. Det skal være nattero mellom kl. 23-07. I dette tidsrommet må det utvises særlig aktsomhet ved høy tale, bruk av radio/tv, musikkanlegg og musikkinstrumenter.

 • Det skal være ro i bakgården og på balkongene etter kl. 21. Husk på at de fleste leilighetene har soveværelsene mot bakgården.

 • Musikkøvelser er tillatt mandag-lørdag mellom kl. 9-15, men ikke søn- og helligdager.

 • Arbeid som medfører støy, banking o.a. bør fortrinnsvis skje i ordinær arbeidstid på dagen. Hvis dette ikke er mulig og arbeidet er av en slik art at det kan virke sjenerende for naboer, må arbeidet skje fra mandag til fredag før kl. 20 og på lørdag før kl. 18. På søn- og helligdager skal det være ro i leilighetene.

 • Skal større håndverksarbeider settes i gang eller det arrangeres selskapelige sammenkomster i boligen skal naboene varsles på forhånd.

§ 3 Orden

 • Reklame o.l. skal ikke legges oppå eller under postkassene men legges i containeren for papir.

 • Det må utvises forsiktighet når innbo bæres inn og ut av bygget i forbindelse med flytting.

 • Lufting fra leilighet mot oppgangen eller baktrappen er ikke tillatt.

 • Om en beboer setter opp et vindu i trappen må vedkommende påse at det blir lukket før kvelden.

 • Tørking av tøy kan skje på balkongen dersom balkongen er dekket av vindskjerm.

 • Det er ikke tillatt å riste støvkluter, tepper el. lign. fra vindu eller balkong.

 • Leilighetseier er ansvarlig for at det føres tilsyn med leiligheten hvis den står ubebodd over lengre tid slik at f.eks vannet ikke fryser.

 • Beboer skal sørge for å holde avløp på egen balkong åpent. Beboer skal også sørge for snømåking på balkongen.

§ 4 Fellesarealer

 • Private gjenstander skal ikke plasseres i fellesarealene i kjeller og loft slik at de hindrer generell adkomst.

 • Sykler skal settes i stativene i portrommet og i bakgården.

 • Barnevogner, gåstoler og rullestoler kan plasseres under trappen i hovedoppgangene.

 • Trappevask besørges av selskapet. Likeledes vinduspuss i oppgangene. Vinduene i kjellerbodene pusses av leieboerne.

 • Røyking er ikke tillatt i oppgangene eller andre felles inneområder.

 • Oppganger og innendørs fellesarealer skal ikke benyttes om oppholds- eller lekeplass.

 • Uteaktiviteter som kan ødelegge fellesgoder i bakgården er ikke tillatt.

 • Grilling i bakgården eller på balkongen er tillatt med gassgrill eller elektrisk grill, såfremt det skjer under konstant tilsyn og uten unødig lukt- og røykutvikling. Kullgrill og engangsgrill er forbudt.

§ 5 Dyrehold

 • Det er tillatt å holde dyr så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne.

 • Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.

 • Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller eiendom.

 • Kommer det inn til styret berettigede klager over at et dyrehold sjenerer naboer kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

§ 6 Bruk av/endringer i leiligheten

 • Arbeider i leiligheten som inkluderer røropplegg, må kun utføres av autoriserte firmaer. Firmaene må opplyses om at avløpsrørene er sk. ”relinet” vha innvendig belegg, utført av firmaet Proline AS.

 • Uvedkommende gjenstander skal ikke kastes i vask eller WC slik at avløpsrør tilstoppes.

 • Vannkraner som lekker eller forårsaker støy skal snarest mulig besørges pakket om.

 • Det er ikke tillatt å knytte komfyrvifte til felles avtrekk. Komfyravtrekk må ikke etableres i vegg til friluft.

 • Endringer av leiligheten må følge gjeldende byggeforskrifter.

 • Større endringer av leiligheten må meldes fra til styret.

 • Styret skal godkjenne farge og utforming av vindskjerming på balkongene.

§ 7 Felles signalanlegg/ Antenner

 • Det skal ikke utføres modifikasjoner eller arbeid på eiendommens fellesanlegg uten at dette er avtalt med styret og det selskapet som har vedlikeholdsansvaret for anlegget.

 • Det tillates ikke satt opp parabol- eller andre antenner som virker skjemmende eller som er skadelig for bygningen.

§ 8 Post- og brevkasseskilt

 • Hver leilighetseier plikter å påse at postkassen og ringetavlen er utstyrt med etternavn på beboer (gjelder også ved fremleie).

 • Skilt skal bestilles hos foreskrevet leverandør.

 • Ureglementerte skilt vil bli fjernet.

§ 9 Søppel

 • Restavfall, matavfall, plast, papp/papir, glass og metall, miljøavfall og spesialavfall skal sorteres etter Renholdsverkets retningslinjer. Containerne i portrommet er beregnet til restavfall, matavfall, plast og papp/papir.

 • Søppelposene skal være godt knyttet igjen med dobbeltknute.

 • Søppelposer må ikke plasseres utenfor leilighetsdørene/i oppgangen eller på balkongene.

 • Det må ikke settes avfall utenfor søppelcontainerne.

 • Containere for glass/metall finnes ved toppen av Gørbitzgate. Spesialavfall kan kastes ved Esso-stasjonen eller Shell-stasjonen, hvor det er satt opp miljøstasjoner. Elektrisk avfall kan leveres i elektroforretning.

 • Styret sørger for mulighet for å kvitte seg med annet avfall og skrap ved å leie inn container ved den årlige vårdugnaden.

 • Det er ikke tillatt å kaste sneiper ved hovedinngangene eller i bakgården.

 • Det er forbudt å kaste enhver ting, sneiper, rask eller avfall fra balkongene.

§ 10 Energisparing

 • For å holde aksjeboligselskapets energikostnader på et minimum skal lys slåes av når man forlater bodene og fellesarealene i kjeller og loft.

 • Lyset ved hovedinngangene og bakgårdsinngangene blir automatisk slått på når det blir mørkt. Man skal derfor ikke røre lysbryterne.

 • Lyset i portrommet kan være på hele døgnet.

§ 11 Sikkerhet

 • Leilighetseier er ansvarlig for at det finnes fungerende røykvarsler og brannslukker i leiligheten.

 • Bart lys må ikke benyttes i kjeller eller loft.

 • Bruk av levende lys på balkong er kun tillatt under konstant oppsyn.

 • Brennbart materiale må ikke plasseres i oppgangene.

 • Hovedtrappene og baktrappene må holdes frie for ting som kan forhindre rømning ved brann.

 • Farlig materiale samt giftige, eksplosive eller brennbare substanser og mat eller stoffer som kan tiltrekke seg utøy, skadedyr o.l. må ikke oppbevares i bodene, heller ikke i fellesarealene eller på balkongene.

 • Leilighetseier er ansvarlig for at blomsterkasse utenfor vindu eller balkong er festet slik at den ikke utgjør noen risiko.

 • Dørene til fellesarealene og bodene skal være låst når ingen oppholder seg der.

 • Beboerne skal ikke gi ukjente personer adgang til fellesarealene eller til oppgangene.

§ 12 Brudd på husordensreglene

 • Eventuelle klager på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av andre sjenerende forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje er vedkommende ikke klar over forholdet og problemet kan på den måten løses gjennom samtaler partene i mellom.

 • Gjentatte eller grove overtredelser av husordensreglene kan rapporteres skriftlig til styret (anonyme henvendelser behandler ikke). Styret skal ha myndighet til å treffe nærmere forføyninger i sakens anledning.

§ 13 Erstatningsansvar

 • Leilighetseier er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hele husstanden, fremleietaker eller andre personer som er gitt adgang til leilighet og fellesareal.

 • Leilighetseier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Gjelder også ved fremleie.

 • Skader som påføres aksjeboligselskapets eiendeler skal raskest mulig utbedres av den/de som har forårsaket skaden.