Lover o.l.

- LOV 2003-06-06 nr 39: Lov om burettslag (burettslagslova).

NB: For aksjeselskap som er stifta før lova tok til å gjelde, og som har same føremål som burettslag, gjeld §§ 1-5, 4-2,

kapittel 5 og omdanningsreglane i § 13-5.

- LOV 1999-03-26 nr 17: Love om husleieavtaler (husleieloven).

- LOV 1997-06-13 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven).

- LOV 1995-02-24 nr 12: Lov om helligdager og helligdagsfred

(24.04.2017)