Fremleie

AS Frichsgate 2 – utleie

OBOS som forretningsfører for boligselskapet tar seg av registrering av bruksoverlating (fremleie). Dette innbefatter også pliktig rapportering til ligningsmyndighetene.

Aksjonær som ønsker å søke om bruksoverlating henvises til OBOS (se adresse nedenfor), da vil de få tilsendt et delvis utfylt (navn, adresse, leilighetnr. etc) forslag til leiekontrakt, informasjon om fremgangsmåten og vårt gebyr etc. Ferdig utfylt søknadsskjema sendes deretter til oss, vi forhåndsregistrerer saken og sender til styret for behandling. Styret svarer deretter til oss innen fristen på én måned, og vi svarer aksjonæren.

Vårt gebyr for registrering av bruksoverlatings-sak er i 2016 kr 1.325,- (Halvt gebyr ved bytte av bruker (leietaker) innenfor godkjent periode, eller forlengelse av perioden til samme bruker). Dette faktureres aksjonæren etter at godkjennelse er gitt.

Når det gjelder styrets behandling av bruksoverlatingssaker, er det to ting det skal tas stilling til:

1) Oppfylles kriteriene som gir rett til bruksoverlating? (For eksempel: Hvis aksjonæren selv har bodd i leiligheten i 1 år, har han rett til bruksoverlating i inntil 3 år).

2) Godkjenner styret brukeren (kan bare nektes hvis spesielle forhold ved vedkommende tilsier det).

Styret skal altså behandle godkjennelse av alle nye brukere.

Selv om aksjonæren overlater en del av ”jobben” til f.eks. Utleiemegleren, er det fortsatt aksjonæren som er ansvarlig overfor boligselskapet. Formelt sett skal derfor søknaden komme fra (dvs. være undertegnet av) aksjonæren. Likeledes er det aksjonæren som får fakturaen fra OBOS for behandlingsgebyret.

Med vennlig hilsen

Charlotte Gabrielsen

Saksbehandler

Obos Eiendomsforvaltning AS, avd Eierskifte

Tlf:22865676

Hammersborg Torg 1 / Pb.6668, St.Olavs plass, 0129 Oslo

(28.04.2016)